Program pro Slaný

Volební program - „Pro Slaný 2018+“

Naším cílem je další rozvoj města, tak i zlepšení běžného každodenního života v něm, proto:

 • vedeme dialog s občany a na základě poznatků se snažíme o zpříjemnění jejich života

 • prioritně realizujeme investiční akce podporované dotačními tituly

 • nepodporujeme realizaci projektů, které by nepřiměřeně zatížili městský rozpočet

 • podporujeme zkvalitnění života seniorů a mladých rodin

 • investujeme do školských zařízení

 • podporujeme investice do modernizace kulturních a sportovních zařízení

 • podporujeme investice k rozvoji městské nemocnice

 • podporujeme urychlení realizace stavby severního obchvatu

 • pracujeme na zlepšení koncepce parkování s důrazem na oblast sídlišť

 • podporujeme opatření zajišťující větší bezpečnost

 • podporujeme projekty navržené občany města v rámci participativního rozpočtu

 

Podpořili jsme tyto investice realizované v letech 2014 – 2018

 • revitalizaci Husovy ulice

 • opravu povrchu Ouvalovy ulice

 • rekonstrukci ledové plochy a zázemí zimního stadionu, včetně ubytování

 • rekonstrukce gynekologicko – porodnického oddělení slánské nemocnice

 • rekonstrukci veřejného osvětlení v areálu nemocnice

 • dobudování lékařských pokojů na gynekologicko – porodnickém oddělení

 • intenzifikaci čistírny odpadních vod

 • rekonstrukci fasády historické radnice

 • vybudování a rekonstrukci zastávek MHD

 • vybudování parkovišť v ulici Petra Hrubého a Lidické

 • modernizaci městského kamerového systému a řídícího centra Městské policie

 • na 1. ZŠ opravu fasády střechy, rekonstrukci kotelny a jídelny, vybudování nových učeben a sportovišť

 • na 2. ZŠ výměnu oken a projekt na vybudování učeben, který bohužel dotaci nezískal

 • na 3. ZŠ vybudování outdoorového hřiště a rekonstrukci hřiště s umělým povrchem

 • opatření na zklidnění dopravy

 • zahájení revitalizace lesoparku Háje

 • výstavbu nových dětských hřišť: Rákosníčkovo hřiště v Arbesově ulici, rozšíření hřiště Kocour a hřiště na míčové sporty na Pražském sídlišti

 • rekonstrukci mostu a výstavbu chodníku v ulici Olgy Scheinpflugové

 • modernizaci městského kina

 • rekonstrukci Hanžburského ulice

 • rekonstrukci kotelny a zahrady slánského gymnázia

 • obnovu osvětlení na Náměstí TGM a v přilehlých ulicích

 • rekonstrukci devíti městských bytů za účelem jejich využití jako startovací nebo ústupové

 • rekonstrukce v městských bytových domech - elektroinstalace a zateplení nebo jednotlivé byty

 

Naše vize do dalšího volebního období Slaný 2018+

 1. Pečlivě zvážíme účelnost každé investice.

 2. Využijeme dostupné dotace k revitalizaci města a jeho vybavení v maximální možné míře.

 3. Zasadíme se o pečlivou údržbu městského majetku

 4. Zajistíme hladký převod vodovodů a kanalizací zpět do správy města

 5. Navážeme na započatou komunikaci s občany formou veřejných projednání, anket na webu města či přímého setkání v dané lokalitě a jejich zapojování do rozhodování formou participativního rozpočtu.

 6. Pro využití Okresního domu a hotelu Grand budeme prioritně hledat strategického partnera mezi krajskými či státními organizacemi.

 7. Budeme pokračovat v rozsáhlých opravách a budování chodníků, stejně tak i komunikací ve správě města

 8. Zintenzivníme péči o městskou zeleň

 9. Zahájíme práce na vybudování vodovodu pro místní část Lotouš

 10. Prosadíme odkanalizování nebo zbudování menších ČOV pro místní části

 11. Zasadíme se o rekonstrukci městské plovárny a letního kina.

 12. Podpoříme co nejdůslednější kontroly hospodaření v městem zřizovaných organizacích.

 13. Podpoříme výstavbu multifunkční sportovní haly ve vhodné lokalitě s využitím dotace.

 14. Zahájíme výstavbu cyklostezek ve městě, aby Slaný nezůstalo jediným bílým místem na cyklomapě ČR.

 15. Podpoříme modernizaci dětských hřišť a jejich oplocení, které zamezí přístupu psů.

 16. Zasadíme se o vybudování wellness centra v areálu VSH.

 17. Zasadíme se o instalaci dalších laviček na frekventovaných zastávkách MHD.

Sociální problematika

 1. Podpoříme projekt přebudování ubytovny Mexiko na malometrážní byty, kde podmínkou pro bydlení bude dodržování sociálního programu (tj. účast v programu aktivní politiky zaměstnanosti, zajištění školní docházky dětí apod.)

 2. Podpoříme další výstavbu startovacích či ústupových bytů ve Slaném.

 3. Prosadíme rozšíření nabídky pečovatelské služby, např. zajištění přepravy potřebných k lékařům, do/z nemocnice či na rehabilitace.

 4. Zasadíme se o vybudování azylového domu na území města tak, aby matky s dětmi v případě potřeby nebyly odkázány pouze na využití obdobného zařízení na Kladně.

 5. Podporujeme posílení obslužnosti MHD, zvláště v místních částech.

Bezpečnost a doprava

 1. s městy na trase D7 a okolními obcemi budeme usilovat o zahájení prací na jejím zkapacitnění, na našem úseku, dle plánu.

 2. Budeme usilovat o rekonstrukci zastávek MHD s důrazem na bezpečnost a bezbariérový přístup (Arbesova a Šultysova ulice).

 3. Budeme pokračovat v postupném přebudování křižovatek tak, aby se zvýšila jejich bezpečnost a umožňovali bezbariérová přístup.

 4. Provedeme stavební úpravy, které umožní bezpečné parkování a bezpečný pohyb chodců (Vítězná ulice, Žižkova a Petra Hrubého).

 5. Zasadíme se o další zvýšení bezpečnosti v okolí přechodů pro chodce formou instalace moderních bezpečnostních prvků a zajištění jejich bezbariérovosti.

 6. Podporujeme zřízení nových přechodů pro chodce ve frekventovaných lokalitách, zvláště v okolí velkých sídlišť.

 7. Zasadíme se o další materiální i personální posílení městské policie.

 8. Zajistíme dobudování osvětlení na parkovišti v Lidické ulici.

 9. Dokončíme vybudování infrastruktury v lokalitě Na Hrášku a v ulici Dukelských hrdinů.

Investice do škol a kultury = investice do budoucnosti

 1. Zasadíme se o zkvalitnění a modernizaci vybavení slánských mateřských a základních škol.

 2. Uvažovaná výstavba bytů si vyžádá navýšení kapacit jak mateřských, tak i základních škol.

 3. Dokončíme rekonstrukci fasády 1. ZŠ.

 4. Navýšíme prostředky k organizaci letních příměstských táborů organizovaných městskými organizacemi, popř. jinak podporovány městem.

 5. Podpoříme pokračování kulturních akcí na Náměstí TGM či v letním kině.

 6. Podporujeme částečné zpřístupnění zázemí areálu letního kina návštěvníkům lesoparku Háje.

 7. Prosadíme spravedlivější rozdělení prostředků do všech kulturních odvětví.

 8. Zasadíme se o vybavení knihovny moderní výpočetní technikou.

Zelené a čisté město

 1. Budeme pokračovat v další rekultivaci lesoparku Háje.

 2. Dohlédneme na pravidelnou údržbu městské zeleně a výsadbu nových stromů a keřů.

 3. Zasadíme se o instalaci nových sběrných míst na tříděný odpad a nových kontejnerů na kov.

 4. Prosadíme otevření druhého sběrného dvora v západní části města.